خ

  • خالوندی، محمد شبیه‌سازی و تحلیل آزمایش اختلاط سیال خنک‌کننده در محفظه فشار راکتور نیروگاه هسته‌ای بوشهر با استفاده از نرم‌افزار ANSYS CFX 18.0 [دوره 2، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]

ز

  • زارع گنجارودی، سعید بررسی نقش بازتابنده در پارامترهای نوترونیک و کنترلی قلب راکتور ماژولار کوچک با استفاده از مدلسازی به روش مونت‌کارلو [دوره 2، شماره 1، 1402، صفحه 11-17]

ص

  • صادق نوع دوست، امیر ارائه یک مدل ریاضی به منظور بررسی رفتار دینامیکی قلب یک راکتور ماژولار کوچک با جریان گردش طبیعی بوسیله جعبه ابزار Simulink نرم افزار Matlab [دوره 2، شماره 1، 1402، صفحه 56-64]

ع

  • عباسی، محمد رضا تغییرات فرکانس ذوب قلب ناشی از پیاده سازی برنامه RCM بر روی تجهیزات ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 2، شماره 1، 1402، صفحه 37-55]

ن

  • نظری، مسعود حل معادله ترابرد یک‌بعدی و چندگروهی نوترون با استفاده از روش SDP1 [دوره 2، شماره 1، 1402، صفحه 18-36]

  • نعمت اللهی، محمدرضا فرآیند سایت‌یابی جهت احداث راکتور تحقیقاتی فارس [دوره 2، شماره 1، 1402، صفحه 64-71]

و

  • ورچندی، علی تغییرات فرکانس ذوب قلب ناشی از پیاده سازی برنامه RCM بر روی تجهیزات ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 2، شماره 1، 1402، صفحه 37-55]