این مجله بستری برای ارائه ایده ها، پژوهش های نوین و پیشرفت ها در زمینه انرژی و فناوری هسته ای فراهم خواهد نمود. این مجله گستره وسیعی از موضوعات در حوزه مهندسی، طراحی ، ساخت و ایمنی راکتورهای هسته ای شامل

  • روش های عددی و فیزیک قلب راکتور
  • ترموهیدرولیک و انتقال حرارت هسته ای
  • چرخه سوخت و مواد هسته ای
  • سیستم های کنترل و اندازه گیری هسته ای
  • مدیریت سوخت و بهینه سازی
  • ایمنی هسته ای و آنالیز ریسک
  • مدیریت پسمانداری و حفاظ سازی

را در برمی گیرد.