ضوابط چاپ مقاله درفصلنامه فناوری و انرژی هسته ای

نویسنده(گان) متعهد میشوند که مقاله مبتنی بر نتایج تحقیقات نظری و علمی نویسنده(گان) است. همچنین مقاله ارسالی تاکنون در مجلات داخل و خارج به چاپ نرسیده یا در مرحله داوری در مجله دیگری نیست.

روش ارسال مقاله

ارسال مقاله باید به صورت آنلاین و به آدرس (  http://nucte.sbu.ac.ir  )  انجام گیرد. نویسنده مسئول پس از مراجعه به سایت و ثبت نام در آن میتواند نسخه word مقاله را ارسال کند. مقاله پس از دریافت و بررسی اولیه از نظر رعایت فرمت ها و استانداردها به سردبیر ارجاع شده تا قرارگرفتن موضوع مقاله در زمینه ها و اهداف مجله بررسی گردد. پس از تایید سردبیر مقاله به دو داور ارجاع داده می شود و در پایان سردبیر با توجه به نظرات داوران تصمیم نهایی را به اطلاع نویسنده مسئول می رساند. در صورت بروز هر گونه مشکل در ارسال آنلاین مقاله، نویسندگان میتوانند با پست الکترونیک مجله (nte@sbu.ac.ir ) و یا شماره 29904203 تماس حاصل کنند.

راهنمای نگارش مقالات

نام های علمی (انگلیسی) باید به صورت ایتالیک نوشته شوند.

 • نام نویسنده(گان) مرجع در متن، به انگلیسی قید شود (برای جزئیات به قسمت مراجع و نحوه ارجاع همین راهنما مراجعه شود).
 • قبل از نقطه (.) و کاما (،) گذاشتن فاصله لازم نیست، ولی پس از آنها، یک فاصله لازم است.
 • مقاله باید با واژه پرداز - Word )نسخه 2007 و بالاتر( با قلم B Nazanin تایپ شود. برای متن انگلیسی از قلم Times New Roman  استفاده شود.
 • تمامی معادلات و فرمولها باید با فرمت  Word equation نوشته شوند ودارای شماره باشند.

ترتیب بخش های مختلف مقاله

 ترتیب بخشهای مختلف مقاله عبارتند از

 1- عنوان                                                        

 2- چکیده  فارسی                                           

 3- واژه های کلیدی                                           

 4- مقدمه                                                        

 5- مواد و روش ها                                           

 6 - نتایج و بحث

 7- نتیجه گیری

 8- سپاسگزاری

 9- منابع و مراجع

10- عنوان و چکیده انگلیسی

 

صفحه عنوان

 در صفحه عنوان باید به ترتیب

 • عنوان مقاله،
 •  نام، نام خانوادگی و سمت نویسنده(گان)،
 • نام دانشگاه و مؤسسه پژوهشی که نویسنده(گان) در آن به پژوهش اشتغال دارند،
 •  اسم و مشخصات نویسنده مسئول مکاتبات، آدرس، ایمیل و شماره تلفن

تایپ شوند.

 چکیده فارسی

 چکیده فارسی باید صورت فشرده ای از کل مقاله بوده و شامل بخش های سابقه  هدف، مواد و روش ها، نتایج و بحث و نتیجه گیری باشد. چکیده فارسی حداقل 150 کلمه و حداکثر 550 کلمه باشد.

چکیده انگلیسی

چکیده انگلیسی باید ترجمه چکیده فارسی باشد. چکیده انگلیسی حداقل 100 کلمه و حداکثر 550 کلمه باشد.

واژه های کلیدی

 پس از چکیدۀ فارسی، باید 4 تا 6 واژۀ کلیدی ارائه شود که ترجیحاً در عنوان مقاله نیامده باشند.

مقدمه

 در این بخش پس از اشاره کافی به منابع و پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده در زمینه مورد بحث، باید هدف یا اهداف مقاله نیز به طور واضح اعلام شود.

مواد و روش ها

 در این قسمت باید مواد و روشهای بکار رفته در تحقیق، طرح آزمایشی و روش های مورد استفاده به طور کامل بیان شود. در عین حال نیازی به شرح کامل روش های اقتباس شده نبوده و ذکر اصول و مأخذ کافی است.

نتایج و بحث

 در این قسمت نتایج تحقیق به صورت نوشتار، جدول، تصویر و نمودار ارائه می شود. نتایج و بحث شامل درج یافته های تحقیق، بحث مستدل )با مرجع( و نتیجه گیری خواهد بود. نتایج و بحث باید با هم تدوین شود. مضمون جدول ها به هر نحو و یا به هر شکل نباید در مقاله تکرار شود.

شکل و جدول

 عنوان و اطلاعات هر یک از شکل ها و جدول ها به صورت فارسی نوشته شوند. عناوین جدول ها دربالا و عناوین شکل ها در زیر با فرمت وسط چین نوشته شود. از کشیدن هر نوع خط عمودی در جدول خودداری شود. در جدول ها و شکل ها، واحدهای کمیت های مورد بررسی حتی الامکان درسیستم بین المللی(SI)  نوشته شوند. همچنین اعداد داخل جدول همگی انگلیسی نوشته شوند (مانند جدول زیر)  توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه میشوند.

 

           جدول 1- مقایسه کمیت های نوترونیکی در سیکل اول راکتور

 

نام کمیت

مقدار محاسبه شده

مقدار مرجع

درصد خطای نسبی

غلظت اسید بوریک*

2.7

2.6

3.8

ضریب تکثیر

1.0009

1.0007

0.02

توان نسبی

1.31

1.33

1.5

  * غلظت محلول در خنک کننده مورد نظر می باشد

 

در خصوص رسم شکل ها، ترجیحاً از علائم  *  به صورت توپر و توخالی استفاده شود. کلیه نمودارها و تصاویر با واژه » شکل « نامگذاری شده و عنوان شکل در زیر آن درج می شود. برای درج عنوان هر شکل، پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر می شود. ضمنا اعداو و راهنمای شکل ها (Legend) نیز باید تماماً انگلیسی باشد.

 

 

 

شکل 1 - مقایسه شار برای مسئله دوبعدی با ناحیه خلاء

نتیجه گیری

 در قسمت نتیجه گیری، مهمترین یافته های تحقیق حداکثر در دو پاراگراف ارائه شود.

سپاسگزاری

 در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می شود، می توان از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی و یا انجام تحقیق مساعدت نموده و یا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش مؤثری داشته اند، سپاس گزاری کرد.

مراجع و نحوه ارجاع در متن

 کلیه مراجع و ارجاعات در داخل متن به زبان انگلیسی ارائه شوند. طرز نوشتن ارجاع درمتن به این ترتیب خواهد بود،مرجع مورد نظر که مطلب به آن ارجاع داده می شود، در پایان جمله در داخل پرانتز به انگلیسی )برای کلیۀ منابع فارسی و لاتین( گذاشته می شود. مراجعی که دو نویسنده دارند، اسم هر دو نویسنده و مراجعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند، ابتدا اسم نفر اول و پس از آن عبارت  "et al.," )با حروف ایتالیک( و تاریخ انتشار استفاده بصورت زیر می شود.

 

 •   نانو سیال‌های آبی جایگزین مناسبی برای خنک‌کننده‌های متداول در راکتورهای هسته‌ای محسوب می‌شوند (Ranter et al.,1996)

 

  چنانچه جمله ای قرار است با یک نام یک مرجع شروع شود و یا مرجع در وسط جمله باشد، نحوه ارجاع به صورت زیر است:

 

 •  در پژوهشی دیگر Barbarino et al. (2013) یک شکل درجه دو برای معادله ترابرد نوترون بدست آوردند.  
 • این پژوهش ها منجر به ارائه روش DPn توسط Yvon(1957) شد.

 فهرست منابع مورد استفاده در آخرمقاله به صورت پیوسته و کلیه آنها به زبان انگلیسی )برای منابع فارسی و انگلیسی (تنظیم می شود. منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبای انگلیسی نام خانوادگی نویسنده، )یا اولین نویسنده برای منابعی که بیش از یک نویسنده دارند( زیر هم آورده می شوند. چنانچه از یک نویسنده چندین منبع مورد ارجاع قرار گرفته باشد، ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار، از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نویسنده(گان) چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a ، b و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می شوند.

 

برای تهیه فهرست مراجع در انتهای مقاله باید به نحو زیر عمل نمود

 در مورد ارجاع به مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد و اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد.

 در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل انتشار خواهد آمد.

 در مورد مقاله یا کتاب هایی که بیش از یک نفر نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اوّل اسم اوّلین نویسنده و سپس اوّل اسم دوّمین و ... نویسنده و پس از آن نام خانوادگی آن ها ذکر می شود.

 

برای اطلاعات بیشتر به مثال های زیر مراجعه کنید.

 

مقالات چاپ شده در مجله های علمی(Published Article)

 

Barbarino, A., Dulla, S., Mund, E.H., Ravetto, P.,  2013. The spectral element method for static neutron transport in AN approximation. Part I. Ann. Nucl. Energy 53, 372-380

 

 ارجاع به مقالات پذیرفته شده در دست چاپ در مجله های علمی(Article in Press)

 

Cui, D.Y., Possible scenarios for the transition to thorium fuel cycle in molten salt reactor by using enriched uranium, Progress in Nuclear Energy (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2017.09.0

 

  ارجاع به مقالات در نشریات فارسی با چکیده انگلیسی

 

Faraji, A. 2015. New difference scheme for the neutron transport equation. Nuclear Sciences and  Technologies, 7, 189-201. (In Persian with English abstract

 

ارجاع به کتاب

 

Ackroyd, R.T., 1997. Finite Element Methods for Particle Transport Applications to Reactor and Radiation Physics. Research Studies Press Ltd., England.

 

 ارجاع به مقالات در کنفرانس ها

 

Sakuraba, Y., Yoshioka, R., 2010. Alternative fissile start up material for molten-salt reactor FUJI. In Proceedings of the 10th ThEC Conference. London, United Kingdom.

 

ارجاع به پایان نامه / رساله

 

Rosenthal, J.A. 1990. The Development Status of Molten-salt Breeder Reactors. Ph.D. Thesis. University of Queensland, QLD, Australia.

 

ارجاع به گزارش های یک  سازمان / شرکت

 

Robertson, R.C., 1971. Conceptual Design Study of a Single-fluid Molten Salt Breeder Reactor. Tech. rep., ORNL-4541. Oak Ridge National Lab.

 

  

ارجاع به منابع مربوط به نرم افزار

 

Abacus Concepts 1991. Super ANOVA user’s guide. Release 1.11. Abacus Concepts, Berkeley, CA, USA.

 

ارجاع به وب سایت

 

Anonymous, 2012. Nuclear reactor safety system. Available online at: https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_reactor_safety_system

  

 تذکر: در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست (مانند مثال آخر)  به جای نام نگارنده کلمه "Anonymous" ذکر خواهد شد

 

سایرنکات مهم

 • نگارندگان، مسئول مطالبی هستند که در مقاله های خود بیان می کنند.
 • گروه دبیران از پذیرش مقاله هایی که قبلاً در سایر مجلات (انگلیسی- فارسی) چاپ و منتشر شده اند، معذور است.
 • بدیهی است مقاله های ارائه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها و یا سمینارهای داخلی و خارجی که فقط خلاصه آن ها چاپ و منتشر شده باشد، مستثنی هستند.
 • گروه دبیران حق قبول، رد و ویرایش مقاله ها را در هر مرحله ای دارد.
 • مقاله ها رسیده توسط گروه دبیران مجله باهمکاری متخصصان وافرادصاحبنظر،داوری شده ودر صورت تأیید، با رعایت نوبت به چاپ خواهند رسید.
 • نگارنده مسئول مکاتبات باید فرم تعهدنامه را که به امضای کلیه همکاران مقاله رسیده است، همراه با مقاله ارسال کند.
 • مقالاتی که بر اساس راهنمای تهیه مقاله برای فصلنامه فناوری و انرژی هسته ای تهیه نشده و با مندرجات این راهنما مطابقت نداشته باشند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.