هیات تحریریه (به ترتیب الفبا)

 

غلامرضا انصاری فر

دانشیار دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان

احمد پیروزمند

دانشیار دانشکده مکانیک،گروه مهندسی هسته ای، دانشگاه شیراز

احمدرضا ذوالفقاری داریانی

استاد دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه  شهید بهشتی

سعید ستایشی

دانشیاردانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محسن شایسته

دانشیار گروه فیزیک، دانشگاه امام حسین

مصطفی صدیقی                

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

سیدجابر صفدری

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

محمد باقر غفرانی

استاد دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه شریف

سیدامیرحسین فقهی                                                   

استاد دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه  شهید بهشتی

حسین کاظمی نژاد                                   

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

عبدالحمید مینوچهر

استاد دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه  شهید بهشتی

ناصر وثوقی

استاد دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه شریف

 

 


اعضای هیات تحریریه


غلامرضا انصاری فر دانشیار دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان

 • ghr.ansarifarast.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احمد پیروزمند دانشیار دانشکده مکانیک،گروه مهندسی هسته ای، دانشگاه شیراز

 • pirouzmshirazu.ac.ir

مدیر مسئول


احمدرضا ذوالفقاری استاد دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

 • a-zolfagharisbu.ac.ir

سردبیر


عبدالحمید مینوچهر استاد دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

 • a.minuchehrsbu.ac.ir

مدیر داخلی


محمد رضا عباسی استادیار دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

 • m_abbasisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کمال حداد استاد دانشکده مکانیک،گروه مهندسی هسته ای، دانشگاه شیراز

 • hadadkshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احمدرضا ذوالفقاری استاد دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

 • a-zolfagharisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سعید ستایشی دانشیار دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • setayeshaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن شایسته دانشیار گروه فیزیک، دانشگاه امام حسین

 • mshayestehihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


امیرسعید شیرانی دانشیار دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

 • a_shiranisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مصطفی صدیقی استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 • msadighiengineer.com

اعضای هیات تحریریه


محمد باقر غفرانی استاد دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه شریف

 • ghofranisharif.edu

اعضای هیات تحریریه


سیدامیرحسین فقهی استاد دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

 • a_feghhisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین کاظمی نژاد استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 • hkazeminejadaeoi.org.ir

اعضای هیات تحریریه


عبدالحمید مینوچهر استاد دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

 • a.minuchehrsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ناصر وثوقی استاد دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه شریف

 • nvosoughisharif.edu